Kain

Kain:
Krátký belgický snímek Kain je filmovou meditací nad vinou člověka.

Krátký belgický snímek Kain je filmovou meditací nad vinou člověka. V Genesis čteme: „Hospodin pravil: ‘Cos to učinil! Slyš, prolitá krev tvého bratra křičí ke mně ze země. Budeš nyní proklet a vyvržen ze země, která rozevřela ústa, aby z tvé ruky přijala krev tvého bratra.‘” (Gn 4; 10-12)
Třicetiletý režisér Kristof Hoornaert jakoby se zastavil právě nad touto částí starozákonního textu. Beze slova nechává svého hrdinu spáchat vraždu a beze slova jej také nechává nahlédnout to, co učinil. Hoornaert se nechává inspirovat biblickým příběhem k vlastní filmové meditaci.
Film Kain je založen na obrazech zdánlivě mlčenlivé přírody, která umocňuje ticho a samotu obklopující hřešícího člověka. Ticho probuzeného svědomí, které propuká v neslyšitelný – ale snad vyslyšitelný – pláč.