Léta letí k andělům

Léta letí k andělům: Jan Graubner - metropolita moravský
57. díl
Jan Graubner - metropolita moravský
Otakáro Maria Schmidt a jeho dokumentární cyklus portrétů – Léta letí k andělům.

Autorská
a režisérská dvojice Otakáro Maria Schmidt a Jana Kristina
Studničková v dokumentárním cyklu duchovních portrétů
Léta letí k andělům na televizi NOE tentokrát představí: Arcibiskupa
Jana Graubnera.

Monsignore
Jan Bosco Graubner
(narozen 29. srpna 1948 v Brně) je český
katolický biskup, 14. arcibiskup olomoucký a metropolita moravský
(od roku 1992) a je tak přímým pokračovatelem svatého Metoděje.

V
letech 2000 až 2010 byl předsedou České biskupské konference.
Olomouckou arcidiecézi převzal v roce 1991 po smrti arcibiskupa
Vaňáka nejprve jako pomocný biskup, kterým byl od roku 1990, rok
poté jej pak papež Jan Pavel II. jmenoval sídelním arcibiskupem.
Ve svém úřadu pokračuje v rekonstrukci arcidiecéze zdevastované
komunistickým útlakem a založil nebo obnovil mimo jiné řadu
církevních škol.

Portrét
jej představuje od dětství přes důležité životní mezníky až
do současnosti a připomíná jeho církevní zásluhy, zvláště
navázání na tradici velehradských poutí při příležitosti
svátku křesťanských věrozvěstů svatých Cyrila a Metoděje.
Natáčení se uskutečnilo v olomouckém arcibiskupství, na
věži svatého Václava, na Velehradě a na dalších místech.

Jan
Bosco Graubner zakládal projekt Dny lidí dobré vůle, který
prezentuje charitativní, vzdělávací, ekologická, sportovní a
umělecká díla, jež vycházejí z hodnot, které k nám přinesli
Cyril a Metoděj - apoštolové slovanských národů.

Od
roku 1991 byl předsedou České katolické charity. Jednou z jeho
iniciativ je také celorepubliková Tříkrálová sbírka, jejíž
výtěžek je určen na charitativní pomoc doma i zahraničí.

Je
duchovním rádcem sportovní organizace Orel, která vychovává
mladé lidi v duchu křesťanských hodnot.

V
roce 2002 byl arcibiskupu Graubnerovi udělen Evropský prsten Dr.
Aloise Mocka. Tato cena se uděluje jen osobnostem či institucím,
jejichž působení stojí na evropských hodnotových představách
o lidských právech, lidské důstojnosti a demokracii, a které se
zasloužily o duchovní, kulturní, politické, hospodářské a
společenské sjednocení Evropy v jejích nových geografických
hranicích.

Ve
spolupráci s Českým velkopřevorstvím Suverénního řádu
maltézských rytířů a Maltézskou pomocí inicioval největší
setkání lidí žijících na vozíčku ve Střední Evropě.

V
roce 2003 mu ministr obrany udělil záslužný Kříž I. stupně.

Byl
mu také udělen Řád čestné lilie v trojlístku Zlatého stupně
za vynikající zásluhy o skautské hnutí a službu skautským
myšlenkám.

V
roce 2003 mu byl jako výraz ocenění za mnoholetou obětavou práci
udělen Řád svatého Floriana Sdružením hasičů Čech, Moravy a
Slezska.

Pro
sportovní novináře, fotbalové funkcionáře a pracovníky s
mládeží inicioval konferenci na téma Etika a fotbal, na kterou
přijeli nejen představitelé světového fotbalu, ale i kaplani
zahraničních mužstev. Konference se zúčastnil také kardinál
Bertone, státní sekretář Svatého stolce.

Je
předsedou Správní rady Univerzity Palackého v Olomouci.

Je
autorem řady článků, publikací a knih jako např. Burcování,
Co říkaly věci, Biřmovanci, Eucharistie, Jak si představuji
farnost dnes, Zastavení u Betléma, Proste Pána žně, Duchovní
obnova s Aničkou a Manželství.

Dne
28. října 2008 byl Mons Graubner vyznamenán prezidentem České
republiky Václavem Klausem a byl mu propůjčen Řád T.G.Masaryka
za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity, a lidských
práv.

Léta letí k andělům

Léta letí k andělům je název cyklu pro TV NOE (studio Telepace), v němž se jednou měsíčně ve dvacetiminutových až půlhodinových portrétech představují duchovní osobnosti z církve, z umění a podobně. Tyto osobnosti nejsou apriori katolického vyznání, ale všechny spojuje křesťanská víra. Tyto krátké dokumenty jsou jakýmisi duchovními geny a název je inspirován slavným rozhlasovým cyklem ze šedesátých let – Léta letí vážení. Léta letí k andělům proto, že jsou vybírány osobnosti, které jsou nositeli moudrosti a bohatých životních zkušeností a většinou totalitními režimy perzekuované a svým způsobem tímto křížem také obohacené. Oním létáním v názvu je naznačena jistá duchovnost a poetičnost a oni andělé znamenají jakousi ochranu a směřování, které provází i dlouhodobou společnou tvorbu v autorské a režisérské dvojici – Otakáro Maria Schmidt a Jana Studničková, kteří jsou zároveň i kameraman a střihačka a doplňuje je hudební skladatel Vojtěch Komárek.