Léta letí k andělům

Léta letí k andělům: Ladislav Hučko – řeckokatolický biskup
62. díl
Ladislav Hučko – řeckokatolický biskup
Otakáro Maria Schmidt, Jana Kristina Studničková a jejich dokumentární cyklus portrétů – Léta letí k andělům.

Autorská a režisérská dvojice –
Jana Kristina Studničková a Otakáro Maria Schmidt – v cyklu
dokumentárních portrétů pro televizi NOE - Léta letí k andělům
– který trvá již sedmým rokem, představí:

Vladyka Mons. ThDr. RNDr. Ladislav
Hučko, CSc., (* 16. února 1948 Prešov) je od roku 2003 druhý
biskup (apoštolský exarcha) Apoštolského exarchátu
Řeckokatolické církve v České republice a titulární biskup
orejský. Jeho předchůdcem ve funkci byl Ivan Ljavinec.

Ladislav Hučko se narodil 16.2.1948 v
Prešově v rodině řeckokatolického kněze. Rodina byla po
násilném zrušení řeckokatolické církve pronásledována a
musela se vystěhovat z Prešova. Vrátili se tam až po dvou letech
a otec se mohl stabilně zaměstnat v Prešově až po deseti
letech. Když ho v roce 1966 nevzali na Teologickou fakultu v
Bratislavě, prý pro nedostatek místa, začal studia experimentální
fyziky na Přírodovědecké fakultě UPJŠ v Košicích, která
zakončil v roce 1971.

V roce 1972 vykonal rigorózní zkoušku
a obhájil rigorózní práci z oblasti fyziky tuhých těles
(RNDr.). Pro svoje náboženské postoje nemohl však zůstat na
Přírodovědecké fakultě, a musel si hledat jiné zaměstnání. V
letech 1973-1989 žil v Bratislavě, kde se věnoval výzkumné práci
v oblasti těžby ropy a plynu. V roku 1987 získal na Vysoké škole
báňské v Ostravě titul kandidáta geologických věd (CSc.). Byl
aktivně činný v neformálních náboženských skupinách.

Několik měsíců po pádu totality
působil jako redaktor v Katolíckych novinách. V letech 1990-1991
pracoval jako výkonný sekretář Konference biskupů Slovenska. Po
roce 1989 se pro něho otevřely možnosti systematického studia
teologie. V roce 1991 byl poslán do Říma na teologická studia na
Papežské Lateránské univerzitě, která roku 2000 ukončil
doktorátem. Tématem jeho práce byly kosmologické ideje ruských
náboženských myslitelů 19. a 20. století. Publikoval ji pod
názvem Antinomia e mediazione (Protiklad a spojování) -
Michal Vaško, Prešov 2001.

Kněžské svěcení v byzantském
obřadě přijal 30.3.1996 z rukou Mons. Slavomira Miklovše, biskupa
Křiževacké eparchie v Chorvatsku. Po svém návratu z Říma v
roce 2000 začal vyučovat dogmatickou teologii na Teologickém
institutu v Košicích a současně vykonávat duchovní službu v
Geriatrickém centru sv. Lukáše v Košicích. V tom čase
publikoval monografii Medzi vierou a vedou (Košice, 2003). Je
zakládajícím členem teologického časopisu Verba Theologica,
který společně vydávají teologické instituty v Košicích a na
Spišské Kapitule. V roce 1997 vydal knihu úvah a zamyšlení s
názvem Život je vztah a v roce 2009 sbírku úvah Hľadanie
súvislostí.

Svatý otec Jan Pavel II ho 24.4.2003
jmenoval apoštolským exarchou pro katolíky byzantského obřadu v
České republice a současně titulárním biskupem orejským.
Biskupské svěcení přijal 31.5.2003 v Praze.

V roce 2004 se na Teologické fakultě
v Košicích habilitoval na docenta v oblasti dogmatické teologie. V
letech 2005-2011 vykonával funkci generálního sekretáře České
biskupské konference. V České biskupské konferenci má na
starosti Radu pro pastoraci Rómů a migrantů, a je členem
Komise pro nauku víry.

Léta letí k andělům

Léta letí k andělům je název cyklu pro TV NOE (studio Telepace), v němž se jednou měsíčně ve dvacetiminutových až půlhodinových portrétech představují duchovní osobnosti z církve, z umění a podobně. Tyto osobnosti nejsou apriori katolického vyznání, ale všechny spojuje křesťanská víra. Tyto krátké dokumenty jsou jakýmisi duchovními geny a název je inspirován slavným rozhlasovým cyklem ze šedesátých let – Léta letí vážení. Léta letí k andělům proto, že jsou vybírány osobnosti, které jsou nositeli moudrosti a bohatých životních zkušeností a většinou totalitními režimy perzekuované a svým způsobem tímto křížem také obohacené. Oním létáním v názvu je naznačena jistá duchovnost a poetičnost a oni andělé znamenají jakousi ochranu a směřování, které provází i dlouhodobou společnou tvorbu v autorské a režisérské dvojici – Otakáro Maria Schmidt a Jana Studničková, kteří jsou zároveň i kameraman a střihačka a doplňuje je hudební skladatel Vojtěch Komárek.