První křesťané

První křesťané: Pohoršení kříže
Pohoršení kříže
Neuvěřitelný příběh křesťanství.

Smrt Ježíše Krista na kříži by patrně znamenala konec jedné epizody, kdyby... Kdyby se jeho apoštolové krátce poté nevydali hlásat světu radostnou zvěst o Jeho Zmrtvýchvstání. Jaké k tomu měli nástroje? Jakým protivenstvím museli čelit? Jak je přijali židé a jak pohané a vládci impéria? Na tyto otázky dopovídá španělský seriál z produkce GOYA producciones. V prvním díle se dozvíme, že také nežidé již v prvních dobách začínají konvertovat ke křesťanství. Sám Petr pokřtí setníka Kornélia z Césareje. To vzbudilo velký údiv, neboť to byl neobřezanec a Říman. Novou víru přijímá velký počet Řeků v Antiochii. Tam byli učedníci poprvé nazváni „křesťany”. Svatý Pavel, apoštol národů, křtí na svých známých cestách po Středomoří lidi všech ras. Nové náboženství nediskriminuje, od počátku je univerzální.