Svatí Cyril a Metoděj

Svatí Cyril a Metoděj:
Animovaný příběh slovanských věrozvěstů a patronů Evropy.

Oba bratři pocházeli ze Soluně. Cyril, vlastním
jménem Konstantin, se narodil kolem r. 827 jako nejmladší ze sedmi dětí.
Byl vychován v Konstantinopoli, kde působil v diplomatických službách.
Jeho starší bratr Metoděj, rodným jménem snad Michal, byl úředníkem
státní správy na území obydlené Slovany, kolem r. 840 se ale stal
mnichem a přijal jméno Metoděj.

Oba bratři byli vysláni jako misionáři k Chazarům
(asi kolem r. 860), ale r. 863 na žádost knížete Rostislava přišli na
Velkou Moravu. Aby jejich mise byla úspěšná, zavedli do bohoslužeb
slovanský jazyk, pro který Konstantin vytvořil vlastní písmo a s jeho
pomocí přeložil do staroslovanštiny téměř celý Nový Zákon, žalmy a
misál, Metoděj přeložil životopisy církevních otců a nechal přeložit
zbytek bible (kromě knih Makabejských).

Po několikaletém působení na Velké Moravě odjeli
bratři do Říma (asi r. 867). Docílili příslibu papeže Hadriána II., že
slovanská řeč bude uznána za další liturgický jazyk (tehdy byly v
západní církvi jako liturgické jazyky uznávány pouze řečtina a latina), a
Metoděje papež vysvětil na kněze. Před návratem na Velkou Moravu však
Konstantin onemocněl a 14. února 869 zemřel – před smrtí ještě stačil
vstoupit do kláštera a přijmout řeholní jméno Cyril.

Metoděj byl vzápětí jmenován arcibiskupem Panonie
(část Maďarska, Velká Morava a část Rakouska) se sídlem na Velehradě
(není jisté, zda je totožný s dnešním Velehradem na Moravě). Po návratu
na Velkou Moravu jej však salcburský arcibiskup nechal uvěznit, neboť
Panonii považoval za své misijní území. Metoděj se dostal na svobodu až
po více než dvou letech na zákrok papeže Jana VIII., který jej potvrdil v
úřadě a potvrdil i slovanský liturgický jazyk.

Metodějovou smrtí 6. dubna 885 končí i období
slovanské liturgie na Velké Moravě (v Čechách se na některých místech
udržela až do 11. století). Jeho žáci (asi 200 kněží, jáhnů a podjáhnů)
museli opustit Velkou Moravu a uchýlili se do Bulharska a Chorvatska;
staroslovanský jazyk (v upravené podobě) dosud žije v pravoslavné
liturgii slovanských zemí.

Úcta sv. Cyrila a Metoděje se šířila z jihovýchodní
Evropy postupně do celé církve; papež Jan Pavel II. je prohlásil
spolupatrony Evropy. Jejich svátek si připomínáme 5. července.