Velehrad v době nesvobody

Velehrad v době nesvobody:
Krátký dokument o Velehradu v době totalitního režimu.

Krátký dokument o Velehradu v době totalitního režimu.