I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

První křesťané

Křest Barbarů

Dokumentaristika

Premiéra: 5.1.2019

Výroba: 2009

Někdejší sláva římského impéria je v 5. stoeltí v troskách. Kdysi mocná říše slavných císařů se hroutí pod náporem germánských národů, které nepřesně označujeme jako „barbary“. Ve skutečnosti to byly národy, které pouze využily politické, vojenské, ekonomické i morální zkázy západořímské říše. Nepřipomíná nám to něco současného?
Slabosti impéria využily jiné národy k napadení jeho hranic. Vandalové, Svébové a Alanové zabrali Galii, Hispánii a sever Afriky... Sasové zase Británii… A v roce 420 nejslavnější z hunských králů, Attila, znovusjednotil svůj lid. Rozšířil svou říši od  Volhy až po Rýn a povstal proti Římu.
V těchto letech 5. století, kdy hrozilo, že barbaři ohněm a mečem srovnají všechno se zemí, se církev zdála být jedinou autoritou, která  aktivně čelila nebezpečí. Začíná tak nové období, kdy církev bude nucena přijmout řídící roli a nahradit nepřítomnost civilní autority... A také germánští vůdcové nakonec zjsití, že církev vlastně potřebují.

Dokumentaristika

Premiéra: 5.1.2019

Výroba: 2009