I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Příběhy Starého Zákona

Prorok Eliáš

Pořady pro děti

Premiéra: 20.10.2021

Výroba: 2017

Eliáš byl velký prorok v době, která byla pro Izrael velmi těžká. Horlivě poznával a plnil vůli Boha a byl věrný jeho slovu. Nebál se vzdorovat ani králi Achabovi, který zapomněl na Hospodinovy příkazy a nařídil všem, aby se klaněli modle – bůžku Baalovi. Eliáš jako služebník jediného pravého Boha nakonec ve střetu s Baalovými „proroky“ zvítězí, neboť sám Hospodin je s ním a pomáhá mu.

Pořady pro děti

Premiéra: 20.10.2021

Výroba: 2017